Embassy of the republic of the Sudan - Oslo

Application for Entry Visa to Sudan

Application for Entry Visa to Sudan

Application for Entry Visa to Sudan

NORSK/NORWEGIAN/NO

Søknad om innreisevisum til Sudan

Vennligst les nøye igjennom nedenstående instrukser for søknad og betaling så konsulæravdelingen kan ustede visum effektivt.

Visumsøknader leveres kun per post eller annen kommersiell leveringstjeneste (DHL, UPS, o.l.). 

For ytterligere spørsmål ang. visum, vennligst kontakt konsulæravdelingen på e-post visa@sudanoslo.no, eller telefonnummer +47 21 39 63 60 KUN PÅ TIRSDAGER FRA 10.00 TIL 12.30

DET TAR 5 UKER Å BEHANDLE VISUM SØKNAD

Bekreftelse om mottatte dokumenter sendes ved forespørsel per e-post.

Krav til søknad om innreisevisum til Republikken Sudan, spesifisert av Sudans ambassade i Oslo:

Søknadsskjema

 

1. Fyll ut visumsøknaden; inkluder forventet avreisedato til Sudan og returdato. Fyll ut ikke-biometrisk fingeravtrykksskjema (non-biometrical fingerprint form).

2. Legg ved to oppdaterte passbilder.

3. Legg ved søkerens originale pass, inkludert en kopi av passet (bare bildesiden).

4. Visumavgiften er NOK 800,- per søker. Beløpet må betales ved bankoverføring. Kontantbetalinger aksepteres ikke (REFUNDERES IKKE).

5. Dersom du skal reise til Sudan for turisme: Kontakt enten et autorisert sudansk reiseselskap eller et hotell/annen overnattingstilbyder som kan sende en skriftlig bekreftelse på ditt opphold til ambassaden. Bekreftelsen må inneholde addresse, e-postadresse og telefonnummer til reiseselskapet/hotellet/annen overnattingstilbyder.

6. Dersom du skal reise til Sudan for et privat besøk: Legg ved en kopi av det offisielle ID-dokumentet til din sudanske kontaktperson i Sudan.

7. Dersom du skal reise til Sudan for forretninger, humanitær eller offentlig tjeneste: Informér din kontaktperson i Sudan om å informere Sudans utenriksdepartement. Legg ved den offisielle invitasjonen.

8. Dersom du skal reise til Sudan i forbindelse med utdanning: Legg ved en kopi av opptaksbevis fra den relevante sudanske utdanningsinstitusjonen, eller be utdanningsinstitusjonen om å sende dette direkte til ambassaden.

9. Merk at visumbehandlingstid er minimum fire til fem uker. Husk dette i forbindelse med avreisedato.

10. Visumet er gyldig i to kalendermåneder. Dette innebærer at du kan fritt reise til Sudan innen gyldighetstiden. Etter innreise til Sudan så kan du bli i landet i to måneder, med ankomstdato som startdato (hvorpå man må forlate landet innen fristen, eller fornye oppholdstillatelse lokalt).

11. Passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder fra og med søknadstidspunktet.

12. Alle visumkostnader må betales ved bankoverføring. Ingen kontantbetalinger aksepteres ved personlig innlevering av visumsøknad. Betalingsbekreftelse (kvittering) må legges ved søknaden.

13. Visumsøknad skal leveres/hentes per post eller annen kommersiell leveringstjeneste. For at ambassaden får returnert dokumentene etter behandling, vennligst legg ved en ferdig frankert konvolutt med din adresse. For internasjonal forsendelse (retur av dokumenter), bruk en kommersiell leveringstjeneste (DHL, UPS). 

Pris for forsendelse: se «consular fees» på ambassadens hjemmeside for oppdaterte priser fra Posten.

 

NB: Ikke overfør penger for postavgifter til ambassadens konto.

 

SUDANS AMBASSADES KONTOINFORMASJON

Kontoinnehaver: Embassy of the Republic of the Sudan

Adresse: Holtegata 28, 0355 Oslo, Norge

Kontonummer: 7058 05 79416

IBAN: NO92 7058 0579 416

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Bankens adresse: DNB Bank, Grensen 3, 0159 Oslo, Norge

 

Vennligst overfør korrekt beløp til ambassadens konto i norske kroner (NOK), ekskludert avgifter fra banken eller annen overføringsmyndighet. Husk å skrive navnet til søker i informasjonsfeltet når overføringen skal gjennomføres. Uten visumsøkers navn så er det ikke mulig å vite hvis søknad betalingen gjelder.

Visum utstedes ikke før nødvendig dokumentasjon og betalingskvittering er mottatt av ambassaden.

NB: Innbetalinger gjort til ovennevnte kontonummer kan ikke refunderes. Ansvaret påligger søker selv å påse at korrekt betaling gjennomføres, og å organisere forsendelse av dokumenter.

 

 

ENGLISH/EN

We kindly ask you to follow the instructions and steps of payment listed below so the Consular Section may issue visas efficiently. 

Visa applications may only be delivered by post or other commercial courier services (DHL, UPS, etc.)

For further questions regarding visas, please contact our Consular Section on email visa@sudanoslo.no, or per telephone +47 21 39 63 60 on TUESDAY ONLY FROM 10.00 TO 12.30

VISA PROCESSING TIME IS 5 WEEKS.

Confirmation of received documents will upon request be sent by email.

Requirements for Entry Visa to the Republic of the Sudan from the Embassy of the Republic of Sudan in Oslo:

Application Form

1. Fill out the visa application form; indicating your expected travel date to Sudan, and/or a copy of your ticket to Sudan. Fill out the "non-biometrical fingerprint" form.

2. Attach two recent passport photos.

3. Attach the applicant's original passport including a photocopy of the passport (only the picture page).

4. The visa fee is NOK 800,- per applicant. This amount must be paid by bank transfer. No cash payments will be accepted (NON- REFUNDABLE).

5. If you are visiting Sudan for the purpose of tourism, you are kindly requested to contact an authorised Sudanese travel agency or hotel/other accommodation provider that will send a written confirmation of your stay to the Embassy. The confirmation must include the address, email address and telephone number of the agency/hotel/other provider.

6. If you are visiting Sudan for the purpose of a personal visit, you are kindly requested to attach a photocopy of the official ID of your Sudanese contact in Sudan.

7. If you are visiting Sudan for the purpose of business/humanitarian/official activities, you are kindly requested to inform your contact in Sudan to notify the Sudanese Ministry of Foreign Affairs. Attach the formal invitation.

8. If you are visiting Sudan for the purpose of education, you are kindly requested to attach a photocopy of proof of admission from the Sudanese educational institution concerned, or request them to send it directly to our Embassy. 

9. Please be advised that visa processing time is minimum three to four weeks. Keep this in mind when planning your departure date.

10. The entry visa is valid for two calendar months. This means that you may enter Sudan within the validity period. After entering Sudan you may stay in the country for two months, from the date of arrival (until either departing from the country within the time limit, or renewing the stay permit locally).

11. Your passport must be valid for at least 6 months onwards at the time of applying.

12. All visa fees must be paid by bank transfer. No cash payment will be accepted when handing in the application at the Embassy. It is necessary to attach confirmation of payment (receipt) to your application

13. You may only deliver/receive applications by post or other commercial courier service. To ensure the returning of your documents after processing, please attach a prepaid envelope with your address. For international return of documents, please use other commercial courier services (DHL, UPS, etc.).

Postage fee: please see «consular fees» on the embassy website for updated postage fees from the Norwegian Post/Posten.

 

NB: Do not transfer money for postage fees to the account of the Embassy.

 

EMBASSY OF SUDAN BANK ACCOUNT INFORMATION

Account holder: Embassy of the Republic of the Sudan

Address: Holtegata 28, 0355 Oslo, Norway

Account number: 7058 05 79416

IBAN: NO92 7058 0579 416

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Address of the bank: DNB Bank, Grensen 3, 0159 Oslo, Norway

 

Please transfer the correct amount to the embassy account in Norwegian Kroner (NOK), excluding any commission from the bank or transfer authority. Do remember to state the name of the applicant in the information field when making the transaction. Without the name of the visa applicant we are unable to see for whom the payment has been made.

The visa will not be issued until all fees and documentation of payment is received by the embassy.

IMPORTANT: Payments made to the abovementioned account are not refundable. The responsibility lies entirely with the applicant to make sure that correct payments are made and to arrange the shipment of documents. 

Copyright© 2018. All right reserved.